Omroep Lingewaard

Achttien inwoners uit Lingewaard Koninklijk Onderscheiden…

Vandaag hebben achttien inwoners uit Lingewaard een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Eén onderscheiding werd uitgereikt in de gemeente Nijmegen  aan Professor Doctor Joop Schaminee uit Bemmel vanwege zijn grote verdienste op het gebied van de vegetatiekunde aan de Universiteit Wageningen en de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij is geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De overige 17 inwoners uit Lingewaard werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een van zijn belangrijke wetenschappelijke bijdragen is de complete herziening van het vegetatie- classificatiesysteem, dat is bijeengebracht in de vijfdelige reeks De Vegetatie van Nederland. 

Hierna leest u welke inwoners een onderscheiding hebben ontvangen.

Angeren

Wim Brandts

Wim is al decennialang nauw verbonden aan voetbalvereniging Angeren. Voetballer, jeugdbegeleider, voorzitter supportersvereniging en al twintig jaar voorzitter van de club.

Ook is hij lid van werkgroep Leefbaar Angeren en is hij een warm pleitbezorger voor structurele woningbouw in Angeren. Daarin is hij gesprekspartner voor gemeente en ontwikkelaars bij woningbouwplannen.

Bemmel

Fred Otters

Al veertig jaar als leerkracht verbonden aan basisschool De Marang in Angeren. Hij is een enthousiaste leerkracht die het in zich heeft om uit elk kind het beste naar voren te halen. Volgens hem zit in elk kind talent en dat probeert hij op speelse wijze te ontdekken. Hij onderneemt ook buiten schooltijd om veel activiteiten voor de kinderen en dat wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast is hij als geluidstechneut actief bij de Theaterkerk Bemmel en ook in Huize Liduina heeft hij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan.

Pim de Leede

Pim is kok bij het Dominicanenklooster in Huissen. Maar in zijn vrije tijd is hij een deskundige op gebied van licht en geluid voor veel verenigingen. Al dertig jaar lang actief voor onder meer de Carnavalsvereniging om licht en geluid te verzorgen bij pronkzittingen of optochten. Vooral ook bij Stichting TOP heeft hij veel werk verzet en dat geldt ook voor de Theaterkerk Bemmel. Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk voor licht- en geluid bij concerten en uitvoeringen. 

Doornenburg

Willy Hendriks

Al vijftig jaar lid van koor Jekadee, waarvan ruim veertig jaar bestuurslid. In al die jaren heeft hij het koor zien veranderen tot een modern koor dat er in slaagt om grootse evenementen te organiseren. Als penningmeester zorgt hij voor een gedegen financiële huishouding. Ook is hij voorzitter van het Ontmoetingscentrum en mede onder zijn leiding heeft dit centrum een moderne uitstraling gekregen. Ook beoefent hij het zitvolleybal en organiseert hij jaarlijks een internationaal zitvolleybaltoernooi.

Gendt

Maarten van den Bosch

Maarten is zeer verdienstelijk voor de plaatselijke EHBO.

Al 33 jaar is hij in meerdere plaatsen actief geweest voor de EHBO. Als docent/instructeur en kader instructeur brengt hij de kunst van eerste hulpverlening aan veel mensen over. Daarbij betrekt hij ook de jeugd door op het OBC-college EHBO-lessen te verzorgen.

Ook is hij secretaris en instructeur bij de stichting Hart Safe en is hij ook actief voor de Nederlandse Reanimatie Raad.

Corrie Driessen-Derksen

Corrie is zeer actief voor de kerkgemeenschap in Gendt. Zo heeft ze jarenlang de kinderen voorbereid op de eerste communie en de hernieuwde doopbelofte. Eenmaal bestuurslid van de kerk bezocht ze als lid van de werkgroep ouderen de zieke parochianen thuis. Als pastoraal werker ging je voor bij afscheidsvieringen en nog altijd verzorgt zij de liturgische vieringen in zorgcentrum Hof van Breunissen.

Gerard Janssen

Al ruim dertig jaar bestuurslid van de Historische Kring Gente. Als voorman van de afdeling Geografie en archeologie zijn veel zaken in kaart gebracht en vele veldnamen onderzocht. Ook zijn er belangrijke vondsten gedaan rondom het Merovingische grafveld in Hulhuizen. Hij zet zich al jaren in voor het behoud van het cultureel erfgoed in Gendt waaronder de voormalige steenoven in de Gendtse uiterwaarden. Of de Burcht van Gendt. Ook was hij lid van de Commissie erfgoed en de straatnamencommissie.

Ria Offermans-van Deelen

Ria is al bijna dertig jaar vrijwilligster voor de Martinuskerk van de parochie Heilige Maria Magdalena. Zij verricht de cateringactiviteiten en coördineert alle liturgische vieringen, avondwaken en afscheidsdiensten. Ook zorgt ze voor de representatieve aankleding van de kerk en rond kerstmis bouwt ze de kerststal op. Ook is ze vrijwilligster bij het Particiaptiepunt Gendt. Vooral  is ze actief voor de wandelgroep voor ouderen en de crea-ochtenden. Namens de Zonnebloem bezoekt ze de ouderen en zieken. In Hulhuizen is ze een onmisbare kracht tijdens de speelweek.

Albert Berns

Al ruim veertig jaar verbonden aan Harmonie Sint Caecilia. Als bestuurslid, muzikant en organisator van tal van evenementen en concerten heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de harmonie. Hij weet vooral jeugdige muzikanten te stimuleren. 

De slagwerkgroep staat mede door zijn inbreng binnen de wereld van harmonie-orkesten hoog aangeschreven. Hij is ook dit jaar mede-organisator van het Gendtse kersenfeest

Huissen
Henk Eerden

Henk is voor diverse stichtingen in Huissen actief. Zo is hij bestuurslid van de Stichting Gedenkpark Huissen Stad dat er voor gezorgd heeft dat het oude kerkhof omgezet is tot een gedenkpark waar plaats is voor onder meer de monumenten voor het ongeboren kind, het massagraf en het Exodusmonument. Ook voor het Exodus comité spant hij zich in om de gebeurtenissen uit de herfstdagen van 1944 onder de aandacht van een breed publiek te brengen, zoals door de Exoduswandeltocht of de informatiepanelen in Park Lingezegen. Ook voor het Umdracht Comité, de Stichting Vrienden van Huissen en de Bevelander Fanclub is hij een onmisbaar adviseur en verricht hij voor allen belangrijke hand- en spandiensten.

 

Klaas Nienhuis

Klaas is voor veel instellingen bestuurslid geweest. Genoemd  kunnen worden Woningstichting Sint Jozef, Wereldwinkel Huissen en Ondernemingsvereniging Huissen. Momenteel is hij voorzitter van Stichting Weldoen. Deze stichting spant zich in om bijvoorbeeld een dagje uit te verzorgen voor vluchtelingengezinnen met verblijfstatus. Maar ook het verstrekken van sportkleding aan minder bedeelde gezinnen. Daarnaast is hij al veertig jaar lid van de kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters binnen de Nederlands Hervormde kerk. Actief bij de wekelijkse activiteiten “open inloop”en “samen aan tafel”.

Kees van der Kwast

Als bestuurslid van de Stichting voor Nationale en Stedelijke Evenementen is hij nauw betrokken bij de activiteiten rond Koningsdag, 4 en 5 mei, Sinterklaas en natuurlijk De Huissense Dag. Bij al die activiteiten is hij de spin in het web. Als organisator, presentator en  penningmeester is hij  voor Stinase een belangrijk persoon. 

Teunie Kemperman

Ook zij is bestuurslid van Stinase en verantwoordelijk voor de publicatie en representatieve taken rond Koningsdag, 4/5-vieringen, Huissense Dag en Sinterklaasintocht. Zij onderhoudt de contacten met andere Oranjeverenigingen, bedrijfsleven, Exodus comité en ondernemingsvereniging. Daarnaast is ze actief voor de BOL in Bemmel. Bij de Junior-avondvierdaagse en de middeleeuwse Kasteeltocht verricht ze de nodige hand- en spandiensten. Eind vorige eeuw was zij vooral actief voor het jeugddammen in Huissen.

Jan Wannet

Hij is ruim veertig jaar bestuurslid van het Sint Gangulhus en Sint Laurentiusgilde binnen de Stad Huissen. Groot stimulator om de Gilden geschiedenis breed uit te dragen en voor die verdienste is hij onder meer onderscheiden met de Belgische Nobele Orde van de Papagay. Binnen de Historische Kring Huessen is hij bestuurslid en leider van de sectie Heemkunde en redactielid van het Kringblad Mededelingen. Binnen de kerkparochie is hij aanspreekpunt voor de misdienaars en verzorgt hij lezingen en rondleidingen. 

Paul Benders

Hij is vrijwilliger bij de Palliatieve Terminale Zorg Betuwe die het mogelijk maakt om thuis de laatste fase van zijn leven door te brengen. Ook is hij dertig jaar voorzitter geweest van de Klup Overbetuwe die al die jaren iedere week zorgt voor een plezierige vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in De Brink. Ook is hij lid van het herenkoor Doornenburg. De laatste jaren zet hij zich vooral in voor een veilige en schone wereld. Zo is hij lid van de Lokale Coöperatie Lingewaard Energie. Onder zijn leiding zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder het Energiebesparingsproject “De Knop om” in Gendt, de informatieavonden voor het Energie Collectief Lingewaard en het opzetten van het Energieloket Lingewaard.

Hans Hoen

Veel activiteiten, evenementen of feesten worden op beeld en geluid vastgelegd door Hans Hoen. Dit materiaal toont hij ook regelmatig op avonden voor ouderen, maar wordt ook beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld het Tuinbouwmuseum of het Exodus comité voor website of exposities.

Hij was mede-auteur van twee boeken over Huissen-Zand en Huissens Centrum. Ook is hij lid van de werkgroep Beeld en geluid binnen de Historische Kring Huessen en zorgt voor passende illustraties in het Kringblad.

Theo van Vuuren

Al ruim dertig jaar verbonden aan muziekvereniging Volharding. Fervent muzikant en momenteel al jarenlang voorzitter. Met zijn themaconcerten probeert Volharding de jeugd enthousiast te maken voor harmonie en slagwerk en met succes. Ook is hij leider van blaasorkest Torkest en was hij in 2001 oprichter van de Stichting Vrienden van Volharding die zorgt voor extra financiële inkomsten. 

De foto’s zijn gemaakt door Niels Sparnaaij van  Foto MIREAT