In de maanden maart en april 2017 heb ik 3 columns geschreven over BKR. De titels waren, DE ONNEEMBARE VESTING BKR, EEN VLEUGJE WITTE ROOK UIT DE ONNEEMBARE VESTING……, en IN PLAATS VAN HELPEN, ZORGT BKR VOOR LIJDEN.

In die columns heb ik u kennis laten maken met de strijd die de gefingeerde Jip en Janneke inmiddels hebben gevoerd met BKR.

In die strijd stond transparantie bovenaan. Uiteindelijk ging de directeur van BKR zich persoonlijk bemoeien met deze zaak. Ik bespaar u alle gevoerde correspondentie met uitzondering van onderstaande, inmiddels open, brief van 12 mei 2017 en de reacties daarop.

OPEN BRIEF AAN DE DIRECTIE VAN BKR

Datum: vrijdag 12 mei 2017

Onderwerp: Brief over voorlichting
De heer P. van den Bosch, directeur BKR TIEL.

Geachte heer van den Bosch,

Wij hebben eerder al contact gehad over mijn inmiddels drie columns met betrekking tot Jip en Janneke. Inmiddels heeft het jonge stel geen dak meer boven hun hoofd. Spullen staan opgeslagen. Sinds 1 april leven zij uit koffers bij vrienden, familie en kennissen.

Dit als gevolg van de weigering door BKR, op verzoek van H&M, de codering door te halen!

Hieruit blijkt duidelijk dat uw organisatie volledig voorbij gaat aan de belangenafweging voor consumenten. Daarover hierna meer.

REGISTREREN VAN KREDIETEN IS EEN WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR KREDIETVERSTREKKERS.

Heel goed dat die verplichting bestaat. BKR is echter slechts de verwerker van die verplichting en niets meer! Is geen overheidsinstelling! Gewoon een particuliere Stichting die zelf bepaalt dat voor iedere informatie moet worden betaald. En zelf haar tarieven vaststelt. Een zeer lucratieve bezigheid!

Ondanks herhaalde verzoeken, heb ik nog steeds geen jaarcijfers van u mogen ontvangen.

De regels die BKR voor deze wettelijke verplichting hanteert zijn echter NIET wettelijk bepaald, dus daarvan kan gewoon altijd worden afgeweken!

ADVIESBUREAU’S IN DE BRANCHE CODERINGEN.
Zover als ik weet zijn twee adviesbureau’s actief in de BKR coderingbranche, Coderingvrij en Dynamiet Nederland.

De laatste maanden heeft BKR de regels regelmatig aangescherpt. En wel op een zodanige manier, dat voor beide bureau’s geen droog brood meer te verdienen valt.

In vrijwel iedere branche bestaan adviesbureaus, die zowel ondernemers als consumenten bijstaan.

TV PROGRAMMA RADAR.
BKR heeft zelfs het consumentenprogramma RADAR voor haar karretje kunnen spannen om beide bovenvermelde adviesbureau’s volledig buitenspel te zetten.

Overheid, politiek, hoe is het mogelijk dat de uitvoering van een wettelijke verplichting in handen is gegeven van een particuliere Stichting zoals BKR?

Een Stichting die zelf op ieder moment haar regels aan kan passen. Dit vraagt om problemen!

En die zijn er inmiddels.

Voorbeeld zijn Jip en Janneke uit mijn columns. In plaats dat zij worden behoed voor overkreditering, worden zij opgescheept met uitzonderlijk hoge kosten!

Als onafhankelijk consumentenprogramma heeft RADAR nog steeds geen tijd besteed aan het onderdeel belangenafweging in relatie tot een BKR codering. Is RADAR het wellicht eens met de BKR methode in deze?

BESCHERMEN OF BETUTTELEN?
Sinds 1 mei moeten ook telefoontoestel kredieten boven € 250,00 worden gemeld. Dit betekent dat een toetsing over de kredietwaardigheid van een consument door de telefoonwinkel plaats moet vinden! Inkomen, betaalgedrag, schulden enz. worden dan behandeld door het telefoonwinkelpersoneel.

Annemarie van Gaal schreef hierover recent een voortreffelijk artikel o.a. over het begrip toezicht.

TOEZICHT.
U, als directeur van BKR,  reageerde via een email op mijn eerste column DE ONNEEMBARE VESTING BKR. U betichtte mij over het verspreiden van nepnieuws. U ging zelfs zover dat u juridische stappen overwoog tegen mij over mijn eerste column. Daarover heb ik tot nu toe echter nooit iets gehoord!

Op mijn vraag wie toezicht houdt op BKR antwoordde u, de Nederlandsche Bank, de Overheid en de AFM.

Een regelrechte leugen!
Of u weet niet eens wie toezicht uitoefent op uw eigen organisatie of u dacht, die Gerritsen wel even met een kluitje in het riet te sturen. Ik hou het op het laatste!

Conclusie, niemand houdt toezicht op BKR! Samen met uw raad van Commissarissen kunt u doen en laten wat u wilt met als gevolg dat de problemen alsmaar groter worden.

DE WET.
U schermt met de term wettelijke verplichting. Daar gooit u alles gemakshalve onder. Maar zo werkt het niet heer van den Bosch.

In het burgerlijk wetboek staat immers wel een artikel over belangenafweging voor de consument. In de Santander uitspraak heeft de Hoge Raad daarover immers al eerder een oordeel geveld in het voordeel van de cliënt/ consument.

Op de BKR website staat niets vermeld over belangenafweging. Het stappenplan eindigt na stap 3 in de situatie dat een kredietverlener een BKR codering wil verwijderen. Zij zijn dan tot het besef gekomen dat een BKR melding veel te ingrijpend was. In dit geval voor Jip en Janneke. Men zag gelukkig op tijd in, dat de straf van 5 jaar in geen enkele verhouding stond tot de realiteit. Belangenafweging wordt daarmee bedoeld. Daarom werd opdracht aan BKR gegeven de codering te verwijderen!

En wat doet BKR dan? Spelen zelf voor scherprechter en weigeren e.e.a. uit te voeren!

Daarover staat niets in het zogenaamde stappenplan vermeld op de BKR website!

Blijkbaar staan de door BKR zelf in het leven geroepen regels boven de wet.

GEEN VOORLICHTING GEVEN STAAT GELIJK AAN VALSE VOORLICHTING.

Geen voorlichting daarover geven op de BKR website staat voor mij gelijk aan valse voorlichting.

Het wordt tijd dat een vierde stap wordt toegevoegd aan het stappenplan. Ook het hoofdstuk belangenafweging en een stap (voor veel geld) naar de rechter dient als vierde stap toegevoegd te worden!

WIJZIGING REGELS BKR.
Op uw website staan 250 kredietverstrekkers vermeld als aangesloten organisaties. Daarnaast wordt een heel bataljon zogenaamde stakeholders genoemd. Daaronder ook de brancheverenigingen  VFN, NVB en Thuiswinkel. Daarnaast ook nog Ministeries, Politiek, DNB en AFM.

Zijn de door u doorgevoerde regelwijzigingen vooraf allemaal besproken met al deze organisaties? En zijn ze allemaal akkoord gegaan? Het lijkt me stug!

GEVECHT.
In mijn gevecht voor Jip en Janneke met BKR en H&M als kredietverstrekker, ben ik gestuit op ontzettend veel begrip en medewerking voor de situatie van het stel door zowel de klantenservice van BKR als H&M.

Toen Jip en Janneke eind januari 2017 net hun huis hadden gekocht, scherpte u de regels aan om Dynamiet en Coderingvrij de markt uit te werken.

Ik voorspel de komende tijd veel rechtzaken, vooral over belangenafweging. Jip en Janneke hebben uit onverwachte hoek inmiddels juridische hulp gekregen.

Zowel Dynamiet als Coderingvrij kan ik adviseren vooral een samenwerking aan te gaan met een goed advocaten kantoor. Er ontstaat een nieuwe markt vooral gericht tegen de eenzijdige, niet wettelijk vastgestelde en steeds wijzigende regels van BKR.

WEIGERING DOOR BKR OM OPDRACHT VAN KREDIETVERSTREKKER UIT TE VOEREN.
Onbegrijpelijk dat u in de situatie van Janneke de opdracht van de kredietverstrekker gewoon terzijde hebt gelegd. Éénmalige uitglijder van Janneke door persoonlijke omstandigheden. Het ging inclusief kosten om een luttel bedrag. Geen (stapel) schulden, goed inkomen, vaste banen, uitstekend betaalbedrag, eigen geld aanwezig. In vakjargon een zogenaamde goudgerande zaak!

De kredietverstrekker H&M deed daadwerkelijk aan belangenafweging. Gunde Jip en Janneke het bouwen aan een mooie toekomst.

Er werden diverse pogingen ondernomen om in een minnelijke sfeer tot een oplossing te komen. Na uw leugens over het toezicht op BKR, waarmee ik u confronteerde, was u daartoe echter niet bereid.

U plaatst de door BKR steeds weer aangescherpte regels gewoon boven de wet (belangenafweging)!

VERSCHERPT TOEZICHT.
BKR heeft blijkbaar de mogelijkheid om kredietverstrekkers onder verscherpt toezicht te stellen. Houdt dit in dat een kredietverstrekker dan (tijdelijk) wordt geblokkeerd?

Geldt dit ook voor hypotheekverstrekkers? Die zijn als de dood om een hypotheek met NHG te verstrekken. Al is de zaak nog zo safe, als er een BKR codering bij een consument achter de naam staat, hang je voor 5 jaar straf! Terwijl alles al is betaald, al of niet via een incassobureau.

Welke sancties hanteert BKR in deze situaties jegens kredietverstrekkers/hypotheekverstrekkers?

Op het gebied van beoordeling van hypotheekaanvragen hebben banken vele malen meer deskundigheid en ervaring in huis dan BKR!

En toch durft u op de stoel van  banken/kredietverstrekkers en de rechter te gaan zitten als het op belangenafweging aankomt. Heer van den Bosch valt volgens u,  belangenafweging onder uw opdracht van administratief verwerker van het coderingssysteem?

SAMENVATTING.
Jip en Janneke komen, door het uitblijven van belangenafweging, nu voor zeer hoge kosten te staan. Gevolg van de BKR beslissing de verwijderopdracht van de kredietverstrekker NIET uit te voeren. Het jonge stel is daardoor niet in staat te werken aan hun toekomst. Komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Huren in de vrije sector blijkt veel duurder dan kopen.

Er zit nu niets anders op dan naar de rechter te stappen. Zeer dure grap voor het jonge stel! Het kan echter niet anders. Voor een minnelijke oplossing heeft u niet gekozen. In plaats van de consument te behoeden voor overkreditering, jaagt BKR consumenten juist op hoge kosten!

Dit kan nooit de bedoeling zijn van de wetgeving. Wettelijke verplichting vanuit de Wet Financieel Toezicht, zoals u dit zo mooi noemt! Zover als ik weet wordt in voornoemde wet BKR slechts één keer vermeld onder artikel 4.32.

Daar staat: “Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden diverse gegevens rond kredietverlening geregistreerd”.

BKR gaat veel verder dan dat alleen registreren!

TOT SLOT.
Deze brief is een opsomming van mijn BKR ervaringen, opgedaan in de laatste maanden.

Het heeft vele  vraagtekens opgeleverd.

Wellicht wilt u een reactie geven. Het hoeft echter niet!

Is op 19 mei door mij geen reactie ontvangen, dan zal ik deze email verwerken in één van mijn volgende columns als open brief.

Met vriendelijke groet
Bert Gerritsen

Hieronder het zeer summiere  antwoord van de BKR directeur d.d. 15 mei 2017 op de aan hem verzonden bovenstaande e-mail van 12 mei 2017, met geen antwoorden op de meest aangesneden onderwerpen.

Wel een verwijzing naar de geschillencommisie BKR.
Oftewel, daar keurt de slager zijn eigen vlees. In beroep gaan tegen een uitspraak is uitgesloten!

Geachte heer Gerritsen,
BKR is geen onneembare vesting en wij spelen niet voor scherprechter. BKR geeft uitvoering aan een wettelijke verplichting voor kredietverstrekkers, en houdt hierop toezicht.

Zoals eerder aangegeven, is het ieders recht om het niet met BKR of een deelnemer aan BKR eens te zijn,
in dat geval kunt u zich richten tot de onafhankelijke geschillencommissie voor een uitspraak.

Met vriendelijke groet,

Peter van den Bosch
Algemeen directeur

Hieronder mijn antwoord op de e-mail van de heer van den Bosch d.d. 15 mei 2017.

Geachte heer van den Bosch,

Dank voor uw summiere email.
Voor mij is BKR wel degelijk een onneembare vesting. In februari/ maart kwam ik niet voorbij de klantenservice toen ik vroeg om een beslisser. Na publicatie van mijn eerste column ” DE ONNEEMBARE VESTING” reageerde u pas!

U speelt wel degelijk als scherprechter. U ging voorbij aan twee verzoeken van H&M de codering van Janneke door te halen!

U schrijft nu dat, voortvloeiend uit de wettelijke verplichting, BKR toezicht houdt op de kredietverstrekkers!

Meent u dat nu echt? Het toezicht houden op kredietverstrekkers gebeurt slechts door één organisatie, de AFM!

Nota bene, de organisatie waarover u mij wijs maakte, dat zij toezicht uitoefent op BKR!

En dan de onafhankelijke geschillencommissie BKR. Zij doen geen uitspraak over belangenafweging!

Die commissie velt slechts een oordeel over een terechte of een onterechte codering. De procedure duurt veel te lang en er is geen beroepsmogelijkheid!

Zij houden zich strikt aan BKR regels, die door uw organisatie in het leven zijn geroepen.

In de situatie van Jip en Janneke gaat het over belangenafweging. En op die vraag geeft u geen enkel antwoord.

U bent op geen enkele manier bereid te kijken naar de persoonlijke omstandigheden van het stel en de omstandigheden waardoor Janneke een éénmalige uitglijder had, door te bewijzen privé omstandigheden.

Aan veel gestelde vragen in mijn email van 12 mei 2017 gaat u volledig voorbij. U zwijgt over o.a.. belangenafweging.

Daarom zie ik geen enkele reden om mijn email aan u NIET openbaar te maken.

U ontmoet Janneke nu bij de rechter.

Inmiddels heb ik de knelpunten van de BKR regelgeving goed in beeld. Het kan niet anders of er zijn veel meer zaken gelijk aan Janneke.

Als ik iets voor die groep kan betekenen, zal ik dat niet uit de weg gaan.

Met vriendelijke groet

Bert Gerritsen

HOE GAAT DIT AFLOPEN?
Wie het weet, mag het zeggen!
Niet alleen de werkwijze van BKR staat in de belangstelling.
Ook de hele incasso industrie in Nederland “verdient” aandacht.
Zowel BKR als de incasso industrie zijn voorbeelden van fantastische verdienmodellen!
Dat gaat ten koste van de minderen in onze maatschappij.

Een schone taak voor politiek Nederland!
Bert Gerritsen

———————————————————————————————————

E-mailberichten:

Van: Lee, Tina <[email protected]>
Datum: woensdag 22 maart 2017
Onderwerp: RE: Contactformulier
Aan: “[email protected]” <[email protected]>

Geachte heer Gerritsen,

Dank voor uw e-mail.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners, op basis van de Wet op het financiële toezicht (Wft). Wij houden geen toezicht op het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Als u nog vragen heeft dan kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 0800-5400540.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de AFM? Meldt u zich dan aan voor één van onze nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,

Tina Lee
Medewerker Contactcentrum en Eerstelijns Toezicht
Toezicht Service Centrum

———————————————————————————————————

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres: Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam
Postadres : Postbus 11723, 1001 GS  Amsterdam
Fax: 020 796 3819
www.afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.
Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Disclaimer
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat dit oordeel is gebaseerd op de door u aan ons ter beschikking gestelde informatie. Wij behouden ons derhalve het recht voor op dit oordeel terug te komen ingeval zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan wij, zo deze omstandigheden zich thans hadden voorgedaan of deze feiten thans bekend waren geweest, een ander oordeel zouden zijn toegedaan.

Geachte heer Gerritsen, 

Hartelijk dank voor uw e-mail van 12 maart 2017 aan De Nederlandsche Bank (DNB), waarin u informeert naar het toezicht op het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Het BKR staat niet onder toezicht van DNB. Via onderstaande link naar ons openbaar register kunt u achterhalen welke instellingen bij DNB onder toezicht staan:
http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/index.jsp

Mocht u nog verdere vragen hebben, neemt u dan gerust nogmaals contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

mw A.M. Ton
De Nederlandsche Bank N.V.
Afdeling Communicatie

———————————————————————————————————

Van: Informatie Rijksoverheid <[email protected]>
Datum: dinsdag 14 maart 2017
Onderwerp: RE: BKR
Aan: [email protected]

Uw kenmerk is E3382151

Geachte heer Gerritsen,

U heeft Informatie Rijksoverheid een e-mail gestuurd waarin u vraagt wie er toezicht houdt op het BKR en waaruit die toezicht bestaat.

Het BKR is een onafhankelijk stichting en heeft geen relatie met de overheid. U kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Onderstaand treft u de contactgegevens van de AFM aan.

Meldpunt Financiële Markten (voor consumenten)