Omroep Lingewaard

Korte achtergrondinformatie bij het dossier Stadhues

Zoals al te lezen is op onze site, is er donderdag 15 januari een politieke avond waar het Stadhues prominent op de agenda staat.

Maar hoe zat het ook alweer:

Korte Geschiedenis (Voor meer info: www.stadhues.nl)

Het gemeentehuis was eerder een zusterklooster. Begonnen in een verzameling gebouwen aan de Langekerkstraat, -destijds bekend als het armengesticht- een bewaarschool en een meisjesschool.

In 1934 werd het oudste gedeelte van het klooster aan de Langekerkstraat gesloopt en in 1935 vervangen door twee gebouwen aan een binnentuin, verbonden met een rondlopende pandgang naar een ontwerp van architect Ir. G.M. Leeuwenberg.

Dit gebouw vormt met de St. Antoniuskapel, nog steeds het hart van het huidige complex aan de Langekerkstraat.  Voor de nieuwbouw moesten de meisjesschool en de bewaarschool wijken en daarom werd hiervoor eerst nieuw gebouwd aan de overzijde van de Langekerkstraat.

Het “Dameshuis” dat grensde aan het oude zusterhuis bleef bestaan maar werd tegelijkertijd verbouwd. In 1936 betrokken 36 zusters het nieuwe klooster.

In 1951 werd het damespension aan het Armenbestuur verkocht en in dat jaar komt in de kroniek van de zusters de naam “Sancta Maria” voor het eerst voor.

Als in 1975 de nieuwbouw van het verzorgingshuis “Sancta Maria” gereed is, gaat Sancta Maria in zijn geheel verhuizen naar de Helmichstraat. Het gebouw aan de Langekerkstraat wordt verkocht aan de gemeente Huissen en in gebruik genomen als gemeentehuis.

Als uiteindelijk ook de Zusters Franciscanessen hun huis naast de kapel verkopen aan de gemeente Huissen en verhuizen naar een klooster in Roggel, wordt het  gehele klooster nu bestemd tot gemeentehuis van de gemeente Huissen. Het oudste deel, het oude damespension, moet plaats maken voor een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis.

Het voormalige klooster blijft Stadhuis van Huissen tot de samenvoeging met de gemeente Gendt en Bemmel in 2000. Na de samenvoeging wordt uitgesproken dat in Bemmel het bestuurlijke hart van de gemeente gaat vormen.

Vanaf januari 2012 heeft de gemeente Lingewaard al haar diensten geconcentreerd in het nieuwe gemeentekantoor in Bemmel. Daarmee heeft het voormalige gemeentekantoor in Huissen definitief haar functie verloren. 

Stadhues vanaf P-plaats

 

Stadhues Comité

Onder het motto: wij maken ons “har(t)d voor Huissen” hebben actieve leden van diverse Huissense organisaties -waaronder Huissen Alert, de Bevelanders en de Historische Kring Huessen het initiatief genomen om zich samen in te zetten voor het behoud van het Stadhuis als cultuur- en ontmoetingscentrum voor Huissen en Lingewaard.

Piet Schrijver stuurde eind 2011/begin 2012 een ‘open brief’ rond. Daarin vroeg hij aandacht voor de problematiek van de toekomstige bestemming van het leeggekomen stadhuis. Dit leidde tot de vorming van een initiatiefgroep van 6 personen. Men ging in overleg hoe deze problematiek het beste kon worden aangepakt. In een later stadium sloten leden van Vrienden van Huissen en de Gilden zich bij het initiatief aan

comite


Politiek

Op 28 april en 2 juni  2012 had het comité overleg met de verantwoordelijke wethouders, te weten Theo Janssen, met Cultuur in zijn portefeuille, en Frans Schut die voor de gemeente Ruimtelijk Ordening beheert. Het gemeentebestuur en met name het college van B&W en ook de speciaal ingestelde raadscommissie hebben de duidelijk intentie uitgesproken voorkeur te hebben voor een culturele invulling van het Stadhues.

In een onderhoud met wethouder Telder op 27 maart 2013 kreeg het Stadhues comité te horen dat het ontbreekt aan substantiële huurders en gebruikers en dat de kosten om het gebouw verhuur-gereed te maken te hoog zouden zijn.  Het comité is vervolgens aan het werk gegaan om een gedegen exploitatieplan te ontwikkelen.

Het standpunt van het comité is dat tijdens de gehouden bijeenkomsten overduidelijk geworden is dat vele verenigingen en instanties uitzien naar een plaats in dit Stadhues. Dit in tegenstelling tot de conclusie van de gemeente dat er onvoldoende belangstelling getoond zou zijn. Alle deelnemers aan die bijeenkomsten onderschreven eensgezind dat dit gebouwencomplex een unieke kans is. Het biedt bijzondere mogelijkheden van synergie tussen de functies ontmoeten, informatie en dienstverlening. Dat gegadigden echter niet meteen staan te trappelen om een handtekening onder een gebruikerscontract te plaatsen, ligt niet aan ‘gebrek aan belangstelling’, maar aan gebrek aan kennis van de consequenties. Met name de hoogte van de huur- en exploitatielasten dient bekend te zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2013 werd unaniem een voor het Stadhues Comité gunstige motie aangenomen. Daarin gaf de Raad aan dat men het voorliggende College-voorstel wilde wijzigen. De nieuw in te stellen Raadswerkgroep Stadhues wordt in deze motie opgedragen om allereerst de door het comité aangedragen exploitatie-berekeningen verder uit te werken.

Er is een kostenraming voor het verhuur-gereed maken van het gebouw opgesteld. Deze raming kwam uit op 1,6 miljoen euro. Die kostenopstelling is daarna met gemeentelijke vertegenwoordigers doorgenomen. Daarnaast produceerde het comité een exploitatieplan. Daaruit bleek dat de beheerskosten kunnen worden gedekt door de huuropbrengst. Al deze gegevens gaven de raadsleden kennelijk voldoende vertrouwen om ervoor te pleiten het comité-plan nader uit te werken.

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt er in die periode een intentieverklaring opgesteld voor de kerngebruikers. Alles wijst er naar dat deze ondertekend gaat worden. Echter de ondertekening gaat niet door en in september 2014 geven B&W aan dat ze erover denken om voor enkele jaren het gebouw voor tijdelijke opvang van bejaarden beschikbaar te stellen. Daarmee wordt het doel dermate gefrustreerd dat het de nek wordt omgedraaid. Het comité geeft aan dat hen tot dusver niet de gelegenheid is geboden om de haalbaarheidsstudie  in te dienen en ter discussie te stellen.

Wat gebeurt er donderdag 15 januari 2015?

Tijdens die avond wordt het Stadhues Comité in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te houden over de haalbaarheidsstudie voor het Stadhues als multifunctioneel centrum. Daarna worden de commissie- en raadsleden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Het andere voorstel van het college heeft betrekking op een samenwerking met Zorgcentra Betuweland. Het zorgcentra wilt tijdelijk 50 senioren onderbrengen in het voormalig Gemeentehuis. Dat zal de plannen van het Comité, die van het Stadhues een culturele ontmoetingsplaats wilt maken, in de weg staan.  De Betuweland-plannen zorgen er volgens het Comité voor dat beoogde gebruikers nóg langer moeten wachten op het multifunctionele centrum.

En hoe nu verder?

Donderdag 5 februari 2015 is de Raadsvergadering waarin wordt besloten wat er nu gaat gebeuren.