Omroep Lingewaard

Schot in woningbouw Doornenburg

Binnen Lingewaard is een grote vraag naar woningen. De gemeente Lingewaard wil daarom in iedere kern blijven bouwen om aan de behoefte van eigen inwoners te voorzien. Zo ook in Doornenburg.


Wethouder Helga Witjes: ”Met het plan Blauwe Hoek/Groenestraat bouwen we voor jong en oud. Belangrijke aspecten die zijn meegenomen in het plan zijn een betere doorstroming en voldoende woningen voor senioren en starters. Naast het plan Blauwe Hoek worden er ook stappen gezet bij Ancari en de Martinuskerk.”
“En hopelijk kunnen we ook aan de slag met de herontwikkeling van de Martinuskerk. Samen met de gemeente Lingewaard en belanghebbenden hebben we mogen meedenken met deze mooie bouwplannen. Hiermee wordt voldaan aan belangrijke speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan, kansen op wonen in Doornenburg voor starters en senioren. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp, aldus Martijn Claassen en Wim Tuit van Werkgroep Doornenburg.”

 

Status woningbouwproject Blauwe Hoek Groenestraat

Dit project loopt al meerdere jaren en heeft inmiddels een kleine aanpassing ondergaan. Na de bijeenkomst in 2019 waar de eerste plannen werden gepresenteerd, is het plan door de discussie over stikstof en bouw tijdelijk op de plank teruggelegd. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden en heeft de provincie Gelderland een vergunning afgegeven voor de stikstofuitstoot van het project. De gemeente is met de grondeigenaar en projectontwikkelaar Van Wijnen in gesprek over de laatste onderdelen.

 

Kleine aanpassing, meer woningen

Gesprekken volgden tussen gemeente en ontwikkelaar Van Wijnen over enkele aanpassingen van het plan. Deze aanpassingen zijn mede doorgevoerd door tips en opmerkingen van omwonenden tijdens gesprekken en de informatieavond. Zo waren er zorgen over de hotelkamers en de grootte van de horeca. Dit heeft er in geresulteerd dat de grootschalige horeca wordt verkleind naar een ‘huiskamercafé-koffiestop’ voor fietser en wandelaar. Zo is er meer ruimte voor extra woningen. De hoeve blijft en hierbinnen kunnen acht rug-aan-rug woningen voor senioren en starters worden gerealiseerd. Op de plek van de eerder geplande parkeerplaats aan de Groenestraat komen nu drie extra vrijstaande woningen. Het plan bevat daarmee 20 zorgappartementen, 16 woningen voor senioren en starters, 8 gezinswoningen en 10 vrije sector kavels.

      

Nieuw stedenbouwkundig plan met aanpassingen 

De gemeente wil in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe informatieavond organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden. Daarna werkt de ontwikkelaar het ontwerpbestemmingsplan uit zodat het college van B&W dit kan vaststellen. Na vaststelling gaat het plan ter inzage en kan iedereen hierop zijn reactie geven. Het streven is om in 2022 met de bouw te beginnen.

 

Woningbouwproject Ancari interessant voor starters en ouderen
Voor de locatie van het vroegere zalencentrum Ancari heeft het college een besluit genomen om principemedewerking te verlenen aan verdere uitwerking van plannen. Het college ziet het liefst dat het vervallen pand en de achterliggende bar verdwijnen zodat er ruimte komt voor woningbouwontwikkeling. Meer details volgen in het nieuwe jaar zodra deze bekend zijn.